Çalışma Alanlarımız


Aile hukuku alanında çeyrek asırlık tecrübeye sahibiz. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, evliliğin iptali ve evlilik iptali davaları, velayetin davaları, mal rejimi davalarında müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri, anlaşmalı boşanma protokolü, nafaka ve tazminat talepleri konularında danışmanlık veriyoruz. Yabancı mahkemelerin verdiği kararların Türkiye’de tanıma ve tenfizi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, uluslararası çocuk kaçırma vakıalarının çözümlenmesi de uzmanlık alanımızdadır.

Basın ve medya alanında faaliyet gösteren firmalara, faaliyetlerinin hukuka uygunluğu konusunda danışmalık hizmetinin yanı sıra gerekli sözleşmelerin hazırlanması hizmetlerini de sunuyoruz. Ayrıca yazılı, işitsel ve görsel yayınlarla ilgili maddi manevi tazminat davalarının takibinde de müvekkillerimizi başarıyla temsil ediyoruz.

Ulusal ve uluslararası boyuttaki yatırım bankaları ve ticari bankalara, bankacılık ve finans piyasalarına yönelik mevzuat ile hukuki düzenlemelere ilişkin geniş kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ayrıca finansman bağlamında kredi alan ve veren kişilere banka ve finans alanında hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Danışmanlık hizmeti, mevzuata uyum süreçlerinin planlanması ve uygulanması konusunda kapsamlı öneriler içermektedir.

Ceza hukuku ve beyaz yaka suçları alanında derin bir tecrübeye sahibiz. Ceza hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarından, dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde vekillik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Avukatlarımız ceza davalarında aldıkları sonuçlarla sıklıkla adlarından söz ettiriyor.

Dernek ve vakıfların işlemleri ve davaları açısından uzmanlığa sahibiz. Dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri, organlarının ve kararlarının hukuki denetim, tüzüklerinin düzenlenmesi, gerekli izinlerin alınması, genel kurul toplantıların yapılması, dernek ve vakıfların işleyişi ve feshine ilişkin davaların takibi, dernek yönetim kurulu – vakıf mütevelli heyeti danışmanlığı alanlarında hizmet sunuyoruz.

Fikri mülkiyet haklarının tesis edilmesi ve korunması ile ilgili tescil, adli takibat, dava takibi gibi işlemler dahil olmak üzere her türlü hizmeti sunuyoruz. Fikri mülkiyet haklarının korunmasının ticari işlemlere sorunsuz şekilde dahil edilmesi için müvekkillerimize günlük ticari faaliyetleri sırasında ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık da yapıyoruz.

Gayrimenkul geliştirme, arsa alım satımı, konut ve ofis projeleri ile karma projelerin finansmanı, imarı ve bu projeler için gerekli izinlerin alınması, intifa, irtifak ve ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini, gayrimenkul satış ve kira sözleşmelerinin hazırlanması, müzakerelerin yürütülmesi konularında her türlü hukuki desteği veriyoruz. Bunların yanı sıra imar gerekliliklerinin ya da gayrimenkul mevzuatının yorumlanması ve uygulanması ile çevresel etkilerin değerlendirilmesi konularında da uzman kadromuzla hizmet veriyoruz.

Müvekillerimizin icra takip işlerini yürütüyoruz. İcra müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipler, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takipleri, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takipleri ve ilgili takiplere ilişkin davalarda eksiksiz hizmet sunuyoruz. Ayrıca iflas verilmesi, iflasın ertelenmesi, konkordato ilanı, icra takibi, imzaya/borca itiraz ve istihkak davaları, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları da sunduğumuz hizmetler arasında.

İş yaşamının düzenlenmesi konularında müvekkillerimize zamanında ve etkili çözümler geliştiriyoruz. Çeşitli istihdam belgeleri ve işe alım sözleşmelerinin hazırlıyor, iş uyuşmazlıkları ve iş davalarında müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Ayrıca tazminat paketleri, vergi konuları, mevzuata uygunluk gerekliliklerinin denetimi, özel emeklilik, uygun çalışanı işe alma, iş disiplini, iş akdi feshi ve yeniden yapılandırma prosedürleri, insan kaynakları politikaları, ilkeleri ve uygulamaları ile ilgili rehberlik de danışmanlık verdiğimiz konular arasında yer alıyor.

Fikri mülkiyet alanındaki uzmanlığımızla marka ve patent alanlarında da geniş kapsamlı hukuki hizmet sunuyoruz. Sektör fark etmeksizin, marka ve patent ile ilgili anlaşmalar ve üretim, fason üretim, birlikte tanıtım, sulh anlaşmaları, lisans anlaşmaları, ortak AR-GE anlaşmaları, işçi buluş planları ve lisans anlaşmaları gibi hukuki konularda müvekkillerimize eksiksiz hizmet veriyoruz.

Müvekkillerimize şirketin kurulmasından başlayarak ticari faaliyeti kapsamında sermaye finansmanı, lisans anlaşmaları, ticari sözleşmeler, şirket genel kurulları ve yönetim kurullarının organize edilmesi, hisse devri, ana sözleşme değişiklikleri, sermaye artırımı, tür değişimi ve şirketin tasfiyesi gibi şirketin tüm faaliyetlerini yerine getirirken gerekli olan konularda hukuki desteği eksiksiz olarak veriyoruz. Bir çok yerel ve çok uluslu şirkete, yönetim kurulu karar taslakları hazırlanması, genel kurul toplantılarının yapılması, çeşitli lisans, izin ve ruhsatların alınması gibi günlük faaliyetlerini yürütmeleri için gereken işlemlerde destek oluyoruz.

Kişi ve kuruluşların uğradıkları maddi ve manevi zararlarının tazmini konularında hukuki destek sağlıyoruz. Trafik kazası, iş kazası, haksız tutuklanma, nişan bozulması, boşanma, haksız rekabet ve her türlü kişilik haklarına tecavüz, hakaret gibi hallerde doğabilecek zararların giderilmesi için müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

Vergi ve gümrük ödemeleri ile bağlantılı uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Yatırım ve işlemlere ilişkin vergi yapılandırması, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, transfer fiyatlandırması, banka ve sigorta muameleleri konularında yasal düzenlemeler ile hukuki çözüm alternatifleri hakkında danışmanlık veriyoruz.